|
Σε ποιους απευθύνεται/κριτήρια επιλογής υποψηφίων σπουδαστών

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων  Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία ως στελέχη επιχειρήσεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική γλώσσα.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ που θα λειτουργήσει στο Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Διαδικασία επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) και τα κριτήρια που καθορίζει η ΓΣΕΣ και περιλαμβάνει (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

 

  1. το γενικό βαθμό πτυχίου – με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (40%), και
  2. τα λοιπά κριτήρια, δηλ. προσωπικότητα υποψηφίου (20%), συστατικές επιστολές (20%) και άριστη/πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (20%).

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό.

 

Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς».

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Γενική Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων


  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr