|
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδων (ΠΜΣ) «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων - (Μaster in Project and Programme Management)»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» (ΠΜΣ ΔΔΕΠ) εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1906/Β’/07.09.2009 και το προσέφερε το πρώην Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, που συγχωνεύτηκε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1959/Β΄/12-8-2013). Το ΠΜΣ ΔΔΕΠ ανανέωσε τη λειτουργία του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το ΦΕΚ 959/Β’/28.05.2015. 

Οι σκοποί του ΠΜΣ ΔΔΕΠ είναι οι εξής:
Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.
Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εκτελούν έργα.
Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος
Η ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Η βασική επιδίωξη του ΠΜΣ ΔΔΕΠ ήταν να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων έρευνας, που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της ειδίκευσής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι διδάσκοντες παράλληλα με τις διαλέξεις τους παρουσίασαν τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τα επιμέρους θέματα, χρησιμοποιηθήκαν κατά περίπτωση και διάφορες άλλες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως μελέτες περιπτώσεων (case studies), εφαρμοσμένη έρευνα, παίγνια και προσομοιώσεις με Η/Υ, σεμιναριακή παρουσίαση θεμάτων, κ.λπ., ώστε να ενισχυθεί η απόκτηση γνώσης μέσω πραγματικών εμπειριών.
Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθιερώθηκε για όλους τους συντελεστές λειτουργίας του η υποχρέωση να κυριαρχεί το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, η ποιότητα αλλά και η συνεχής βελτίωση διακρίνουν όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή τα μαθήματα, αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών, τις σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τη γραμματειακή υποστήριξη, τις συνεργασίες με μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ (Ελλάδος και εξωτερικού) και τις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.


Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Γνώσεις και Κατανόηση :

Συστηματική κατανόηση της γνώσης που αφορά στις εξελίξεις αιχμής του επιστημονικού κλάδου της διοίκησης έργων

Μάθηση :

Αυτόνομη ικανότητα μάθησης που απαιτείται για την επέκταση των γνώσεων και την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου ικανοτήτων

Έρευνα :

Εκτενής κατανόηση και κριτική αξιολόγηση των μεθοδολογιών και τεχνικών για τη διεξαγωγή έρευνας και ικανότητα διαμόρφωσης νέων ερευνητικών υποθέσεων.

Ανάλυση :

Ουσιαστική συνειδητοποίηση και αξιολόγηση των πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων, σύγχρονων προβληματισμών, και των εσωτερικών διεργασιών που αφορούν την πρωτοπορία και εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου.

Επίλυση Προβλημάτων:

Αξιολόγηση συστηματικά και δημιουργικά σύνθετων προβλημάτων και λήψη σωστών αποφάσεων χωρίς πλήρη δεδομένα και εφαρμογή μεθόδων λήψης αποφάσεων σε σύνθετες και μη προβλέψιμες καταστάσεις.

Επικοινωνία:

Επικοινωνία συμπερασμάτων με σαφήνεια σε ειδικούς και μη.

Εφαρμογή :

Πρωτοτυπία στην εφαρμογή της γνώσης, σε συνδυασμό με την πρακτική κατανόηση του τρόπου χρήσης τεχνικών έρευνας για την παραγωγή και ερμηνεία νέας γνώσης στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.


  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr