|
Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα της απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και διοίκησης των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με κύριες αρμοδιότητες τον καθορισμό του επιχειρησιακού χώρου, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Επίσης, την ανάλυση προβλημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο, την πρόταση για τη διαμόρφωση αντικειμενικών συστημάτων αμοιβής την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος διαθέτουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται ως υπεύθυνοι των αμτίστοιχων τμημάτων είτε στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.
Ο πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων :
  • Προγραμματίζει με την τήρηση επιστημονικών/ αναλυτικών μεθόδων και των πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας, θέτοντας εφικτούς στόχους.
  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση.
  • Είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν σχέση με την διάθεση και κατανομή των πόρων.
  • Έχει τις γνώσεις για να αναπτύξει και να λειτουργεί μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου.
  • Είναι σε θέση να αξιοποιήσει και εφαρμόσει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του management.
  • Έχει τις γνώσεις για την εκπόνηση μελετών προγραμματισμού έργων είτε αυτές αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις οργανισμούς ή αφορούν απαιτήσεις προγραμματισμού έργων σε μελέτες που υποβάλλονται σε δημόσιους ή κοινοτικούς οργανισμούς.
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr